HVAD ER EN MENTALBESKRIVELSE

Mentalbeskrivelse - Dogue de Bordeaux

Publikumsvejledning

Hvad er en mentalbeskrivelse
Mentalbeskrivelsen har til formål at teste hundens reaktion under forskellige påvirkninger. Hunde reagerer forskelligt, nogle er neutrale, andre truer, mens en tredje hund i samme situation måske vælger at flygte. Det der afgør hundens reaktion i situationen er tærskelværdien for en given handling. 

Vi tester hunden på 8 forskellige testmodeller, som er beskrevet på de følgende sider. Hundens reaktion beskrives på et afkrydsningsskema med forud definerede forklaringer. Fordi testmodellerne udføres ens fra gang til gang, og beskrivelsen er sat i tilsvarende faste rammer, er resultatet målbart og sammenligneligt fra hund til hund.

Raceprofil
For Dogue de Bordeaux er vedtaget et raceideal – den såkaldte ønskeprofil – der er det målbare udtryk for racestandardens verbale beskrivelse af Dogue de Bordeauxen’s mentale egenskaber/væsen. Et givet testresultat skal derfor ses i relation til raceprofilen. 

Bestået eller dumpet?
Testen indeholder ikke i sig selv nogen kriterier for bestået eller dumpet. Testen kan dog afbrydes hvis hunden enten bider en person eller den under testen flygter ud af banen og ikke kan bringes til normal afreaktion.

Publikum
Publikum spiller også en rolle under testen. Alle momenter starter med at hund og fører går gennem publikumsflokken, hvilket ”sætter hunden op til” at der skal ske noget. Dette har ikke mindst betydning i test 4 Aktivitetsniveau, hvor der slet ikke sker noget. Det forventes at alle hundeførere deltager som publikum, og derfor bliver til sidste hund har været gennem testen.

VIGTIGT!
Hunden skal have optimale betingelser, og derfor skal udefra kommende forstyrrelser undgås. Publikum bedes være stille under testmomenterne. Det er vel unødvendigt at nævne, at biltelefoner er bandlyst på en mentaltestbane.

1. Kontakt / håndtering
FORMÅL: I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og besvare denne kontakt. 

UDFØRELSE: Hundeføreren er instrueret på forhånd af beskriveren. Testlederen må ikke være godt kendt af hunden og må ikke have haft kontakt med den inden testen. Når momentet starter, står testlederen alene cirka 15 meter fra flokken af tilskuere. Såvel figuranter som beskrivere står i flokken sammen med publikum. Hundeføreren går med hunden i løs line gennem flokken, vender og går tilbage gennem flokken. Derefter går hundeføreren, stadig med hunden i løs line, ud til testlederen og standser i almindelig samtaleafstand foran testlederen. Testlederen er passiv, indtil hunden har taget egentlig kontakt eller indtil der er gået 15 sekunder. Herefter hilser testlederen venligt på hundeføreren og indleder en samtale. Efter 15 sekunders samtale eller når hunden har taget kontakt, beder testlederen hundeføreren fortælle publikum lidt om hunden, hvorefter testlederen beder om lov til at gå en kort tur med hunden. Testlederen går derefter 15 - 20 meter bort fra hundefører og flok med hunden i løs line, standser og kontrollerer hundens øretatovering.

FIGURANTEN: Når testlederen er gået med hunden og hundens opmærksomhed er afledt fra hundeføreren, går figuranten diskret frem og giver hundeføreren en sæk til brug for næste øvelse.

2. Leg
FORMÅL: At aktivere både hund og fører med det formål at beskrive hundens intensitet og måde at lege og samarbejde på.

UDFØRELSE: Hundeføreren står med en sæk gemt bag ryggen, mens testlederen tager linen af hunden. Hundeføreren viser sækken til hunden og kaster sækken til testlederen, der står 3 - 4 meter borte. Testlederen kaster sækken tilbage til hundeføreren, der atter kaster til testlederen. Nu kaster testlederen sækken cirka 10 meter væk, bort fra hundeføreren og bort fra flokken. Dette forløb gentages stereotypt tre gange. Efter tredje gang afleverer testlederen ikke sækken til hundeføreren, men forsøger at få en ”trækkeleg” i gang med hunden. Tager hunden fat, skal hunden efter en vis tid have lov til at ”vinde” sækken.

3. Jagt (haren)
FORMÅL: I dette moment beskrives hundens lyst til at løbe efter og fange et lille objekt i bevægelse.

UDFØRELSE: Testfunktionærer og publikum skal være på plads inden momentets start. Hundefører går med hunden i halsbåndet sammen med testleder gennem flokken og frem til standpladsen. Her giver testleder signal til hare-figuranten ved hjælp af walkie talkie. Når haren passerer tredje rør, giver testlederen hundeføreren diskret signal om at slippe hunden. Jagten gennemføres altid 2 gange, evt. mere, hvis hunden er blevet afledt og ikke opdagede haren.

Kluden udskiftes efter hver hund.

4. Aktivitet
FORMÅL: At beskrive hundens reaktion i en situation, hvor forventet aktivitet udebliver.

UDFØRELSE: Hundeføreren går med hunden i lang løs line sammen med testlederen gennem flokken og fortsætter frem til standpladsen, der er markeret med en blå trædeplade. Hundeføreren anbringer sin ene fod på trædepladen med ryggen til flokken og forholder sig fuldstændig passiv i tre minutter, indtil testlederen afslutter momentet. Under forløbet skal hunden have fuld frihed til at udnytte linens fulde længde (cirka 2 meter).

BEMÆRKNINGER: Såvel testere som publikum skal forholde sig i fuldstændig ro og tavshed under momentet.

5. Overraskelse (dukken)
FORMÅL: At beskrive hundens evne til at handle i en overraskende situation, hvor den ikke er engageret i en anden aktivitet.

UDFØRELSE: Flokken står 20 meter fra kedeldragten. Når momentet starter, går hundefører med hunden i løs line gennem flokken og derefter kvikt direkte frem mod kedeldragten. Når hunden er 4 meter foran dragten, trækkes dragten op med én lang, lynhurtig bevægelse, hvorefter dragten skal hænge absolut stille. Hundeføreren slipper omgående linen og står rolig med front mod kedeldragten.

Herefter følges testlederens anvisninger. Viser det sig, at hunden under afreaktionen ikke vil hen til kedeldragten, beder testleder hundeføreren om at få hold på hunden, hvorefter testlederen går med hund og hundefører tilbage gennem flokken. Herefter sænker figuranten kedeldragten roligt helt ned på jorden, hvorefter hund og hundefører atter går frem. Inden kontrollen af tilbageværende ubehag trækkes kedeldragten atter op, denne gang forsigtigt, så hunden ikke ser eller hører bevægelsen. Derefter holdes kedeldragten roligt som før.

6. Lyd (pladen)
FORMÅL: At beskrive hundens reaktion i en situation med buldrende støj.

UDFØRELSE: Hundefører går med hunden i løs line gennem flokken og frem til standpladsen. Herfra fortsætter hundeføreren i kvikt tempo direkte mod markeringen bag momentet. Hunden skal passere pladen i en afstand af 3 meter. Når hunden netop har passeret pladen, slipper figuranten linen og kæden skramler ned ad pladen. Hundeføreren slipper linen, drejer sig med front mod pladen og står rolig foran pladen. Herefter følges testlederens anvisninger.

7. Spøgelser
FORMÅL: At beskrive hundens skræk, trueadfærd og aggressivitet over for objekter, der langsomt nærmer sig.

UDFØRELSE: Momentet skal gennemføres i et nogenlunde åbent område, så hunden kan se spøgelserne under hele forløbet. Standpladsen markeres med en blå trædeplade. Afstanden herfra til hvert af spøgelsernes startposition skal være 20 meter, mens der skal være 25 meter mellem spøgelserne. På tegn fra testlederen kommer begge spøgelser frem fra deres skjul samtidig og står stille. Testlederen vinker nu skiftevis hvert af spøgelserne frem, omkring tre meter af gangen. Når et spøgelse går frem, står det andet spøgelse ubevægeligt. Når spøgelserne er 4 meter fra hunden, giver testlederen tegn til spøgelserne der drejer sig, så de får siden til hunden og ryggen til hinanden, hvorefter spøgelserne står ubevægelige med bøjet hoved og dragten tæt samlet omkring kroppen, så den ikke flagrer i vinden. Herefter tager hundeføreren linen af hunden. Tager hunden kontakt, besvarer figuranten kontakten med en rolig, lys og rosende stemme. Tager hunden ikke kontakt, beder testlederen hundeføreren om at stille sig foran det ene spøgelse, der fortsat er passivt, indtil testlederen beder hundefører og figurant om at indlede en samtale. Når testlederen beder hundeføreren om at demaskere spøgelset, skal figuranten sørge for, at det sker med rolige bevægelser og uden at dragten flagrer mere end højst nødvendigt. Figuranten pakker diskret dragten sammen i en lille klump. Samtalen fortsætter under demaskeringen. Tager hunden kontakt, besvarer figuranten kontakten med en rolig, lys og rosende stemme og figuranten giver uden voldsomme bevægelser hunden lejlighed til at snuse til en hånd. Har hunden stadig ikke taget kontakt, beder testlederen figurant og hundefører om at sætte sig på hug med siden til hunden og „snakke“ hunden ind med en lys, glad stemme. Når kontakten er opnået, fortsætter afreaktionsfasen i forhold til det andet spøgelse.

8. Skarp lyd (skud)
FORMÅL: At beskrive hundens reaktioner og evne til at fastholde aktivitet under skydning.

UDFØRELSE: Skudprøven foregår på samme areal som momentet „Leg“. Der skydes 4 skud med 9 mm startpistol. Hundeføreren får udleveret en passende sæk, evt. en bold eller anden legegenstand, tager linen af hunden og indleder legen. Når hunden er i aktivitet, giver testlederen tegn til figuranten om at afgive et skud. Efter 15 sekunders forløb giver testlederen tegn til afgivelse af et nyt skud. Herefter bringes legen til ophør og hunden kobles i løs line. Når situationen er i ro, giver testlederen tegn til figuranten, der skyder igen. Efter 15 sekunders forløb giver testlederen atter tegn til figuranten om at skyde.

Kilde DKK