Dansk Dogue de Bordeaux Klubs vedtægter

§ 1.

1.Klubbens navn er Dansk Dogue de Bordeaux Klub stiftet den 1. januar 2007. Specialklubben er anerkendt af og samarbejdende med Dansk Kennel Klub.

2.Dens hjemsted er hos den til enhver tid siddende formand.

 1. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKK´s love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, stk.2 i DKK´s love oprettede overenskomst.

§ 2.

1.Klubbens øverste myndighed er ”Urafstemning”.  Dernæst generalforsamlingen og herefter bestyrelsen. Det daglige arbejde varetages af en bestyrelse og eventuelt af udvalg, der nedsættes af bestyrelsen - til varetagelse af bestemte begrænsede opgaver - og som skal arbejde efter bestyrelsens retningslinjer og/eller direktiver.

2.Klubben kan udgive et medlemsblad, hvis ansvarshavende redaktør udpeges af bestyrelsen.§ 3.

1.Dansk Dogue de Bordeaux Klub formål er – i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med dennes formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til racen og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-standarden, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.


§ 4.

 1. Dansk Dogue de Bordeaux Klub er DKK´s sagkyndige inden for avlsarbejdet vedrørende Dogue de Bordeaux.
 2. Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for avlsarbejdet for Dogue de Bordeaux.
 3. Avlsforbud og -restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKK, inden de iværksættes.
   

§ 5.

1.       Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK. Ind - og udmeldelse finder sted ved henvendelse til Kassereren. Medlemskab indtræder først, når kontingentet er betalt.

2.       DKK’s formand og administrerende direktør er kontingent fri medlemmer dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder.

3.Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der mindst 6 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance. Valgbare er samtlige stemmeberettigede medlemmer.

4.Kontingent opkræves i januar måned. Opkrævningen kan udsendes via mail eller pr. brev. Kontingentet skal være betalt senest 10. februar ((medlemmets seneste betalingsdato fra netbank eller mobilepay), eller hvis denne falder på en lørdag eller søndag, den efterfølgende hverdag, for at give stemmeret til den ordinære generalforsamling.

5.Er kontingentet ikke indbetalt senest 28. februar (poststemplets dato) slettes medlemskabet uden varsel. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem, hvad angår stemmeret og valgbarhed.

 

§ 6.

1.Regnskabsåret er kalenderåret.

2.Kontingentet erlægges årsvis forud.

3.Kontingentstørrelsen fastsættes efter vedtagelse på den ordinære generalforsamling.

4.I stedet for ordinært medlemskab kan tegnes husstandsmedlemskab. Pris ordinært kontingent + 100 kr. Husstandsmedlemskab giver en ekstra stemme til valg i Dansk Dogue de Bordeaux Klub. Navne på medlemmer i husstanden skal oplyses. Husstandsmedlemskab giver alle i husstanden (familien) samme rettigheder som ordinært medlem, med hensyn til valgbarhed, optjening af point, og andre ting der fordrer medlemskab af Dansk Dogue de Bordeaux Klub. Ved indmeldelse i klubben efter 1. juli betales halvt kontingent.

5.Medlemmer af Dansk Dogue de Bordeaux Klub kan ved salg af hvalpe indmelde hvalpekøbere til halvt helårskontingent. Som hvalpe betragtes hunde, som ikke er ældre end at de kan udstilles i hvalpeklasse.

6.1. gangs medlemmer, med hvalp købt under DKK, kan få rabat på deres første kontingent på 50%. Som hvalp betragtes hunde, som ikke er ældre end de kan stilles i hvalpeklasse.


§ 7.

1.Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

2.Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlem af DKK.


§ 8.

 

1.Der vælges hvert år til bestyrelsen henholdsvis 3 og 2 medlemmer. Yderligere vælges der 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal ske ved skriftlig, hemmelig afstemning til den ordinære generalforsamling ved almindelig stemmeflertal.
Ved stemmelighed foretages lodtrækning. Der bekendtgøres i dagsordenen, hvem der er på valg, og om der ønskes genvalg.

2.Ved indkaldelse af en suppleant indtræder denne i det pågældende bestyrelsesmedlems valgturnus.

3.Forslag til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter må skriftlig tilsendes kassereren senest 6 uger før generalforsamlingen.

4.Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jfr. § 5 stk. 3 og 4, senest 10 dage før generalforsamlingen og skal være kassereren i hænde senest dagen før generalforsamlingen, eller afleveres personligt på generalforsamlingen. Er der ved fristens udløb ikke opstillet det nødvendige antal kandidater til såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter, skal valget ske ved supplerende valg på klubbens ordinære generalforsamling.

5.Optælling af stemmesedler foretages på generalforsamlingen af to valgte medlemmer.


§ 9.

 

1.Bestyrelsen konstituerer sig selv (minimum: formand, sekretær, kasserer) og fastsætter selv sin forretningsorden.

2.Ved bestyrelsesmøder udfærdiges et referat. Referatet godkendes efterfølgende via mail af de bestyrelsesmedlemmer der deltog.

3.Bestyrelsessuppleanter har adgang til at deltage i bestyrelsesmøder, men de har ikke stemmeret.

4.Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan erholde refusion af udgifter, der udelukkende er afholdt i klubbens tjeneste.


§ 10.

 

1.Kassereren har ansvaret for klubbens regnskab og medlemskartotek.

2.Årsregnskabet forelægges revisoren senest 31. januar.

3.Det reviderede regnskab fremlægges  til klubbens medlemmer, som minimum på klubbens lukkede Facebook Gruppe/lukkede Hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen, og fremlægges til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed på generalforsamlingen, med revisorens eventuelle bemærkninger.

 

 § 11.

 

1.Klubben repræsenteres i DKK’s repræsentantskab af bestyrelsen (se § 7 stk. 2).


§ 12.

 

 1. Klubbens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, enten en lørdag eller søndag.

2.Den indkaldes med minimum 8 (otte) ugers skriftlig varsel på klubbens hjemmeside.

3.Årsberetningen fremlægges  til klubbens medlemmer, som minimum på klubbens lukkede Facebook Gruppe/lukkede Hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen.

4.Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftlig tilsendes kasserer@bordeauxklubbben senest 6 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag fremlægges til klubbens medlemmer som minimum på klubbens lukkede Facebook Gruppe/lukkede Hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen.

5.Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

a.Valg af dirigent.

b.Valg af stemmetællere.

c.Årsberetning til godkendelse.

d.Revideret regnskab til godkendelse.

e.Fastsættelse af kontingentstørrelsen.

f.Behandling af forslag fra bestyrelsen og/eller indkomne forslag fra klubbens medlemmer.

g.Bekendtgørelse af resultatet af valg til bestyrelsen og af suppleanter.

h.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

i.Eventuelt.

6.Vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 15

7.Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

8.Referatet offentliggøres som minimum på klubbens lukkede Facebook Gruppe/lukkede Hjemmeside, senest 6 uger efter afholdelse af Generalforsamlingen.

 

§ 13.

 

1.Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 25 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet. Andre spørgsmål kan ikke behandles.

2.Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter begæringens modtagelse med mindst 3 ugers varsel.

3.Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som på en ordinær generalforsamling.

4.Den ekstraordinære generalforsamling, skal så vidt det er muligt, afholdes på en lørdag eller søndag.

5.Referat udsendes som efter ordinær generalforsamling.


§ 14.

 

1.Har et medlem overtrådt gældende regler, jf. Dansk Kennel Klubs til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

2.Disciplinære foranstaltninger.

Sådanne foranstaltninger kan bestå i:

a.Tildeling af misbilligelse eller advarsel.

b.Frakendelse af kennelmærke.

c.Frakendelse af tillidshverv i DKK og/eller samarbejdende specialklub

d.Udelukkelse fra deltagelse i de af DKK og/eller samarbejdende specialklubber arrangerede udstillinger, skuer, prøver, konkurrencer og andre aktiviteter

e.Udelukkelse fra adgang til stambogsføring.

f.Eksklusion af DKK og/eller samarbejdende specialklub

g.Nedlæggelse af avls forbud.

3.Dansk Dogue de Bordeaux Klubs bestyrelse kan bringe punkt a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af Dansk Kennel Klubs disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.

4.Midlertidige disciplinære foranstaltninger.
Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKK’s bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den ene eller de indklagede i overensstemmelse med DKK’s love § 28.
En sådan midlertidig beslutning har gyldighed, indtil disciplinærnævnets kendelse foreligger – dog højst i 6 måneder.


§ 15.

 

1.Vedtægtsændringer kan kun foretages ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer efter at have været drøftet og vedtaget med kvalificeret flertal (2/3 af de afgivne stemmer) på en ordinær generalforsamling. Vedtægtsændringer kan dog først få gyldighed efter godkendelse af DKK. DKK´s standartvedtægter for Specialklubber ( SfS) - tidligere kaldet skeletlove-om at "DKK´s love og bestemmelser har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6 stk 2 i DKK´s love om overensstemmelse.

2.Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, henskyde ethvert spørgsmål til endelig afgørelse ved skriftlig urafstemning mellem klubbens stemmeberettigede medlemmer.

3.Ved urafstemning gælder simpelt flertal.

4.Der udsendes autoriserede stemmesedler, senest 4 uger efter generalforsamlingen, der skal være tilbagesendt til klubben senest 10 dage efter udsendelsen (poststemplets dato). En sådan urafstemning er højeste myndighed og resultatet er inappellabelt. Resultatet af urafstemningen offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 2 uger efter returnering og optælling af stemmesedler.

5.Kuverter med stemmesedler må kun åbnes under tilstedeværelse af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer eller af 1 bestyrelsesmedlem samt den valgte revisor.


§ 16.

 

1.Dansk Dogue de Bordeaux Klub kan opløses, hvis det vedtages på en generalforsamling med kvalificeret majoritet (3/4 af de afgivne stemmer) og når forslag til ophævelse har været opført på den kundgjorte dagsorden, samt når en således vedtaget beslutning er stadfæstet ved urafstemning.

2.Ophæves klubben skal dens formue anvendes til gavn for racen i henhold til formålsparagraffen. Bestyrelsen kan fremsætte forslag herom til behandling samtidig med forslag om ophævelse af klubben.


§ 17.

 

 1. Ovenstående love er vedtaget på generalforsamling den 26.04.08 og vedtaget ved urafstemning den 15.07.08 og 01-02-2013. Redaktionel rettelse i § 8 stk. 1 aftalt på generalforsamling den 25.04.10. Ændringer i § 3, stk. 1, § 6, stk. 4, § 8, stk. 1, og stk. 4, § 12, stk. 1, og § 13, stk. 4 jf. Generalforsamling 16.04.2011 og 28-04-2012 og urafstemning 30.09.2011. 

  Der er sket ændringer/tilføjelser/rettelser på Generalforsamling 25.4.2015 i § 1 stk.3, §2 stk.1, § 3 stk.1, § 4 stk.1, 2 og 3, §5 stk.2, og stk 4, § 6 stk. 4, §8 stk. 1, stk.3 og stk.4, § 9 stk. 2, og stk.5, § 12 stk. 8.
  På Generalforsamling 17.4.2016 er der desuden sket ændringer/tilføjelser/rettelser i § 10, stk. 3, § 12. stk.1, stk.3, stk.4 og stk. 8.
 2. Lovene er godkendt af DKK og træder i kraft den 23.01.2017.

 

Bestyrelsen 20.01.2017